Skip To Main Content

ยินดีต้อนรับ !


Students in a multicultural class หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Language Programs (ELP) ของมหาวิทยาลัย Ohio Northern University ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย ภารกิจที่สำคัญของหลักสูตรนี้คือการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาให้กับผู้ที่เข้าศึกษาปริญญาที่ ONU หลักสูตรของ ONU ได้ถูกถ่ายทอดโดยสองหลักสูตรสำคัญ

ภาระกิจสำคัญของการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ Ohio Northern University คือการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง ความแตกต่างและความหลากหลายสำหรับนักศึกษา ELP ได้พัฒนาตัวเองให้ทันสมัยและอยู่ในระดับแนวหน้าของการเรียนการสอนในด้านนี้ เพื่อให้บรรลุถึงภารกิจโดยรวมและเป็นทรัพยากรทางด้านภาษาทื่สนับสนุนองค์กรในระดับทีใหญ่ขึ้นไป

The Ohio Northern University English Language Programs are accredited by the Commission on English Language Program Accreditation for the period August 2016 through August 2021 and agree to uphold the CEA Standards for English Language Programs and Institutions.**

 

หลักสูตรนานาชาติ ISTP เป็นหลักสูตร 1 ปี (International Scholar Transition Program – ISTP):  ที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่มีพื้นฐานที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษและต้องการพัฒนาภาษาเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัย นักศึกษาในหลักสูตรนี้เมื่อเข้าศึกษาในคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย วิชาที่ศึกษาสามารถถ่ายโอนหน่วยกิจได้ และในขณะที่ศึกษาในหลักสูตร ISTP นักศึกษาสามารถศีกษาในคณะของตนไปพร้อมๆกัน โดยที่ทักษะภาษาอังกฤษก็จะได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นชอง ONU

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP) (Intensive English Program – IEP):(Intensive English Program – IEP)  ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ต่ำลงมา และต้องการพัฒนาทักษะเบื้องต้นด้านการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 1 ปีเต็ม (5 เทอม์การศึกษา) ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาจากระดับเบื้องต้นสู่ระดับกลาง ทางมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาหลักสูตรนี้เข้ามาศึกษาโดยมีเงื่อนไขว่านักศีกษาจะต้องสำเร็จหลักสูตร IEP โดยที่นักศึกษาเหล่านี้จะได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปูทางไปสู่คณะของตนในอนาคต

การรับเข้าศีกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน iBT (TOEFL) 50 หรือมากกว่า หรือคะแนน IELTS มากกว่า 5.5 (คะแนนในแต่ละส่วนจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน) นักศึกษาจะได้เข้าศึกษาแบบเต็มเวลาเมื่อสำเร็จหลักสูตร ISTP เรียบร้อยแล้วและมีคะแนน iBT 62 คะแนน หรือ คะแนน TOEFL 500 คะแนน และมีคะแนนในส่วนต่างๆ ในระดับคะแนนเดียวกัน

การเข้ารับการศึกษาจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Intensive English Program – IEP):  นักศึกษาจะต้องสมัครเข้าเรียนในคณะที่ตัวเองต้องการและส่งหลักฐานความรู้ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ร้องขอเพื่อสอบ IEP การสอบ IEP นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาได้มาถึงแล้ว นักศึกษาจะถูกจัดวางในระดับต่างๆ ขึ้นอยู่กับผลการสอบที่ออกมา ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับ นักศึกษาสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี โดยรวมภาคการศึกษาฤดูร้อนด้วย หลังจากนั้นนักศึกษาจะได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ISTP นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าศึกษาในคณะของตนได้จนกระทั่งสำเร็จหลักสูตร IEP

ในขณะที่นักศึกษาได้เข้าเรียนในหลักสูตร ELP นั้น ทางหลักสูตรได้ให้โอกาสนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษามีโอกาสใช้ภาษาในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง เช่น ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา การชมภาพยนตร์ การพูดต่อหน้าชุมชน ทัศนศึกษา กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย สโมสรต่างๆ และที่พักอาศัย

เราหวังว่าท่านจะพิจารณาหลักสูตรภาษาอังกฤษของ ONU เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา !

คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

 

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ปฏิทิน - หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

การวางแผนหลักสูตร - หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

การวางแผนหลักสูตร - หลักสูตรนานาชาติ

ทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

คณาจารย์และพนักงาน

ระยะเวลาในการศึกษาภาษาอังกฤษ

   

**CEA is recognized by the U.S. Secretary of Education as a nationally recognized accrediting agency for English language programs and institutions in the U.S. For further information about this accreditation, please contact CEA, 1001 N. Fairfax Street, Suite 630, Alexandria, VA 22314, 703-665-3400

Many thanks for the work of our translators on this page   

English Language Programs
419-772-2100
elp@onu.edu
Dukes Memorial 100
525 South Main Street
Ada, Ohio 45810
Monday:
8 a.m.-5 p.m.
Tuesday:
8 a.m.-5 p.m.
Wednesday:
8 a.m.-5 p.m.
Thursday:
8 a.m.-5 p.m.
Friday:
8 a.m.-5 p.m.
Saturday:
Closed
Sunday:
Closed